Skal bidra til større mangfold i næringen

I anledning kvinnedagen 8. mars lover direktørerne i de fem salgslagene  at de skal jobbe mer for å skape endring og bidra til mangfold i fiskerinæringen

Kronikk av  Sveinung Flem, Svein Ove Haugland, Paul Oma, Kjell-Arild Tøfte, Bjørn Kvalheim, direktører i de fem salgslagene i fiskerinæringa.

 

Gratulerer med dagen, alle kvinner. Særlig til de modige, dyktige kvinnene vi har i norsk fiskerinæring. I anledning kvinnedagen den 8. mars har vi et tydelig løfte: Vi skal ta oss sammen, skape endring og bidra til et større mangfold i fiskerinæringa.

 

For fiskerinæringa har kvinner i mange hundre år hatt stor betydning, helt fra tiden der kystkvinnene hadde ansvar for hus og heim mens fedre og sønner var på havet, til i dag der vi ser at kvinnene stadig bryter barrierer for selv å ta roret.

Det siste året har det vært en skikkelig oppvask i fiskerinæringa. Tøffe, modige kvinner har stått fram og fortalt om en ukultur og dårlige holdninger som har bidratt til at kvinner ikke har blitt rekruttert inn i næringa, verken om bord i båtene eller i styrerommene. Det er ingen tvil om at fiskerinæringa ikke har klart å holde takten til samfunnet rundt oss. Vi har ikke levd opp til krav og forventninger til hvordan folk skal behandles i et moderne samfunn.

 

Alle har et ansvar for at det skal være bra å jobbe som fisker. Mannskap på båtene, rederiene, Norges Fiskarlag, andre fag- og interesseorganisasjoner - også fiskesalgslagene. Det siste året har vært en kraftig vekker for oss alle sammen.

 

Vi i Norsk Villfisk, som gjennom våre fem fiskesalgslag omsetter all fisken som kommer på land i Norge, skal også ta et tydelig ansvar for et ryddig og mangfoldig arbeidsliv. Det handler om både holdningsarbeid og konkrete endringer.

 

Det peker i riktig retning

Først er det viktig å understreke at det er mye som går i riktig retning, også i norsk fiskerinæring. I salgslagene har vi jevn kjønnsbalanse blant ansatte, og i Norges Råfisklag utgjør kvinner i ledende stilling hele 45 prosent.


Det skjer stadig små endringer av stor betydning for næringen. I 2018 ble det tillatt at kvinnelige fiskere i åpen gruppe, fikk adgang til å benytte leieskipper før og etter fødsel, sånn at de fikk gjennomført fødselspermisjonen sin uten å måtte bekymre seg for å miste adgangen til fisket etterpå.  Fra 2022 er det tildelt egne rekrutteringskvoter for kvinner, like mange som for menn.

 

Representasjon

Selv om vi har et godt mangfold blant de ansatte i fiskesalgslagene, er det en kjensgjerning at styrerommene er fylt opp av menn. Vi må innrømme at vi i alt for lang tid har lent oss på at i underkant av én prosent av alle fiskerne i Norge er kvinner, og at det i vedtektene står at de som skal velges, må være aktive fiskere, som fisker for et minimumsbeløp i året.

 

Vårt klare mål er at dette enfoldet skal ta slutt. Vi har derfor satt i gang en rekke tiltak for å bedre mangfoldet og sikre at styrene våre gjenspeiler et større mangfold av befolkningen enn de gjør i dag.

 

Omfattende vedtektsendringer

Vi har foreslått omfattende endringer av vedtektene våre, for å sikre at kvinner skal bli representert. Ett eksempel er at Sildesalgslaget vil arbeide for at minimum 6 av 60 valgte utsendinger må være kvinner for at årsmøtet skal godkjennes, og at minimum 1 av 11 fiskervalgte styremedlemmer må være kvinne. Lignende endringer er også foreslått i de andre salgslagene, med mål om at kvinner skal være representert i styrene og årsmøter.

 

Vi vet at rundt ti prosent representasjon verken er imponerende eller revolusjonerende. Men det er en start fra dagens nivå. Vi skal jobbe videre de neste årene for å sikre et større mangfold i fiskerinæringa. Vi forvalter fellesskapets ressurser på bakgrunn av tillit vi får fra fellesskapet. Den tilliten skal vi forvalte godt.


Organisasjoner i endring
I tillegg til å endre vedtektene vil summen av flere andre tiltak også bidra til å styrke mangfoldet. Blant annet har flere av salgslagene endret de etiske retningslinjene, og sørget for at mangfold, likestilling og inkludering er tatt inn. Et annet eksempel er at Sildesalgslaget har satt i gang en vervekampanje for å få inn de kvinnene som ikke er medlem hos oss i dag, men som kan og bør være det.

 

Fiskesalgslagene er delegert forvaltningsoppgaver fra staten. For å ivareta disse oppgavene på best mulig måte, må vi også sikre oss en kompetanse i styrene som gjenspeiler de oppgavene vi forvalter på vegne av fellesskapet. Den kompetansen finner vi like gjerne hos kvinner som hos menn.

 

Samarbeid med FHF for å sikre mer kunnskap om kvinner i næringa
Vi har sendt en henvendelse til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) for å gjennomføre en undersøkelse av kvinners motivasjon for å delta i organisasjonsarbeid i fiskerinæringen.

 

Henvendelsen kom på bakgrunn av en enighet mellom Norsk Villfisk, Norges Fiskarlag og Pelagisk Forening. FHF har sagt at de skal prioritere dette arbeidet, og denne kunnskapen vil være viktig for oss i arbeidet med mangfold og representasjon i næringa fremover.

 

Flere kvinnelige fiskere
I dag hyller vi de dyktige, modige kvinnene som har gått foran for å skape endring. Antallet kvinnelige fiskere har fortsatt å øke de siste årene. Det har skapt behov for endringer i ei næring som har vært forbeholdt menn. Nå er det vår tur til å ta ansvar for sikre at den fantastiske fremtidsnæringen – fiskerinæringen – gjenspeiler det samfunnet vi lever i.

 

 

Med vennlig hilsen


Norsk Villfisk

 

Sveinung Flem
Svein Ove Haugland
Paul Magnus Oma

Bjørn Kvalheim
Kjell-Arild Tøfte

0
Feed