Høringsbrev - omsetningssystemet for fryst hvitfisk

Les Råfisklaget, Surofi og Vest-Norges Fiskesalgslag sitt høringsbrev ang. omsetning for fryst hvitfisk

Gjennom de siste årene har det pågått en diskusjon om bruken av ulike omsetningsformer i førstehåndsomsetningen av fryst hvitfisk. Det er tre salgslag i Norge som i praksis omsetter fryst hvitfisk i første hånd, Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag. I dette notatet fremmes forslag til endringer i omsetningssystemet for fryst hvitfisk. Forslaget fremmes på vegne av alle tre salgslag.

Salgslagenes hjemmel for fastsettelse av salgsvilkår og omsetningsformer fremgår av fiskesalgslagslovens (fsl) § 10. Med dette notatet legges forslaget frem for partene i henhold til andre ledd i nevnte paragraf. Høringsfristen settes til 31. januar 2020.

Last ned høringsbrevet under:

Download
0
Feed