Høringssvar: Grønn verdiskapning og økt bearbeiding i sjømatindustrien

Norsk Villfisk svarer på rapporten.

Norsk Villfisk viser til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet med vedlagt rapport fra utvalg for grønn omstilling og økt bearbeiding av bærekraftige sjømatprodukter i Norge.

 

Norsk villfisknæring er ei suksesshistorie. Næringen høster av bærekraftige fiskebestander, og norsk fisk er ettertraktet i sjømatmarkedene verden over. Eksportverdien har økt med 60 prosent gjennom de siste 10 år, og nådde ny rekord også i 2021 med over 35 mrd. kr. Fiskerinæringen er lønnsom og subsidiefri, og den skaper store ringvirkninger for industri og servicenæringer langs kysten.

 

Utvalgsrapporten viser at en betydelig del av norsk villfisk bearbeides i Norge. Av hvitfisk bearbeides om lag 50 prosent. Samtidig har bearbeidingsgraden av sild økt betydelig gjennom de siste årene og er nå kommet opp i hele 70 prosent. Utvalget synes å mene at andelen av villfisk som bearbeides ville være høyere dersom det vertikale skillet mellom sjø og land gjennom deltakerloven og fiskesalgslagsloven hadde vært fjernet. Denne konklusjonen er det ikke grunnlag for. I laksenæringen, som står fritt til å organisere verdikjeden slik de ønsker, var bearbeidingsgraden på 22 prosent i 2020, altså vesentlig lavere enn i villfisksektoren. 

 

Hovedutfordringene med å øke graden av bearbeiding i Norge er et høyt kostnadsnivå og handelsbarrierer for produktene.

 

Utvalget går gjennom utviklingstrekkene i sjømatindustrien og viser at produksjon av fiskemel og fiskeolje har gitt gode resultater samtidig som lønnsomheten samlet for produksjon til humant konsum er svak. Det er gledelig at deler av fiskeindustrien gjør det veldig bra. 2021 tegner for eksempel til å bli det beste året noensinne i pelagisk sektor. Det har vært mange etableringer også i hvitfiskindustrien de siste fem årene, og det har vært investert flere milliarder kroner i nye og eksisterende anlegg. Dette viser at det er fremtidstro i næringen.

 

I fiskeriene er totalt tilgjengelig råstoff gitt av bestandssituasjon og kvoter. Nyetablering og kapasitetsøkning i landindustrien vil derfor nødvendigvis måtte medføre økt konkurranse, og dermed reduserte marginer. Dette skyldes ikke omsetningssystemet, og kan ikke bøtes på ved å flytte lønnsomhet fra sjø til land. Vi oppfatter at utvalget i liten grad tar denne forklaringen innover seg, og i stedet leter etter andre forklaringer på svak lønnsomhet, og da særlig i rammebetingelsene knyttet til flåten og førstehåndsomsetningen.

 

Rapporten inneholder 32 tiltak som i varierende grad vurderes å ha betydning for økt bearbeiding, verdiskaping og arbeidsplasser. Salgslagene konsentrerer seg i hovedsak om å kommentere de tiltak som berører vår virksomhet.

 

Les hele høringssvaret med tiltak under:

Les høringssvar i sin helhet her:
0
Feed