Advarer mot kutt i viktig distriktstilskudd - Flem

Advarer mot kutt i viktig distriktstilskudd

Norsk Villfisk advarer om at de foreslåtte kuttene i føringstilskuddet vil ha store negative konsekvenser for fiskerinæringen langs store deler av kysten. Samtidig roser de miljøfokuset i statsbudsjettet.

– Den norske fiskeflåten fremstår i dag som verdensledende, samtidig som eierskapet i hovedsak ivaretas av aktive fiskere og redere som er lokalisert i kystsamfunnene. Føringstilskuddet bidrar til å sikre og bevare dette gjennom å gi de minste kystfartøyene akseptable leveranseforhold. Vi advarer kraftig mot å halvere tilskuddet, slik regjeringen nå foreslår, sier leder i Norsk Villfisk, Sveinung Flem. 

Føringstilskuddet er et tilskudd til frakt av fersk fisk og skalldyr fra områder med dårlig mottakskapasitet fram til foredlingsanlegg. Målet er å bevare en bred og variert flåtestruktur, lokale fiskerimiljø og sikre god ressursutnyttelse. 

Vista Analyse leverte i 2017 en rapport om tilskuddet til regjeringen, der de blant annet slo fast at tilskuddet for fersk fisk bidrar til distriktsmålene. 

– Det finnes måter å forbedre systemet på, men selve tilskuddet er svært viktig. Det gir enkelt fortalt alle fiskere, om de så er bosatt i et lite fiskerisamfunn uten foredlingsanlegg i umiddelbar nærhet, muligheten til å levere fangsten sin på en god måte og på lik linje med fiskere andre steder, sier Flem.

Det foreslåtte nivået for tilskudd til føring for 2019 innebærer en halvering av tilskuddet i forhold til 2018. Det kan få store konsekvenser for aktiviteten i mange små kystsamfunn. 

– I tillegg til hvitfisksektoren kan også sildefisket bli hardt berørt av de foreslåtte kuttene. Det er svært få pelagiske fiskemottak i Nord-Norge, det fører til at fisken må fraktes over store distanser. Et kutt i føringstilskuddet kan derfor bety kniven på strupen for sildefisket i nord, sier Flem. 

Norsk Villfisk mener det er betenkelig at det tildeles nye rettigheter i kystgruppen hvert år, mens man samtidig kutter i føringstilskudd, som er helt avgjørende for blant annet gjennomføringen av sildefisket i Nord-Norge. 

I statsbudsjettet er det også foreslått å ta bort tilskuddet til drift av velferdsstasjoner for fiskere. Tilskuddet sørger sammen med finansiering fra fiskernes organisasjoner for drift av 25 velferdsstasjoner langs kysten. Tar man vekk dette så reduserer man ytterligere et viktig tilbud for den minste kystflåten.

– Vi må ikke glemme at norsk villfisknæring er en fantastisk suksesshistorie. Det kommer av god forvaltning og høsting av den villfiskressursen vi har, og ikke minst stabile rammebetingelser. Det er en helt avgjørende faktor for videre suksess og utvikling av næringen. Det handler i stor grad om å gjøre det mulig å leve av fiskeri langs hele norskekysten – i dag og i årene som kommer, sier Flem.

Kampen mot marin forsøpling

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 også å bruke 400 millioner på å rense verdenshavene for plastavfall og 30 millioner kroner til å styrke kunnskapen om havets helse. Det får helhjertet ros fra Norsk Villfisk. 

– Dette er et utrolig viktig initiativ. Salgslagene har over flere år vært opptatt av å redusere forsøpling og sikre en bærekraftig forvaltning av havets ressurser. Rent hav er en grunnpilar i markedsføringen av norsk villfisk. Forsøpling av havet er derfor et problem salgslagene tar på alvor, og flere salgslag har deltatt i strandryddingsprosjekter. Tidligere i år avholdt blant annet Norges Råfisklag ryddeaksjoner langs kysten. Der var 60 prosent av funnene husholdningsavfall og 40 prosent var fiskerirelatert forsøpling som tau, kuler, ringer, blåser, hele snurrevad og trålposer. 

– Vi i Norsk Villfisk vil gjøre alt vi kan for å bevare havene for fremtidige generasjoner. Og vi må erkjenne at fiskerinæringen også kan bli flinkere. Det å forhindre at plast og annet søppel havner i havet er noe vi har fokus på, og det er derfor helt riktig å sette av midler til dette formålet, sier Flem.

Foto: Espen Solli
*På bildet: Sveinung Flem

0
Feed