- Oppskriften på økt verdiskaping er samarbeid

Norsk Villfisk nevner tre viktige pilarer for å utvikle villfisknæringen videre

Forvaltningen av den norske villfisken er en suksesshistorie. De fire første månedene i år ble det satt ny omsetningsrekord selv om kvoter og oppfisket kvantum går noe ned. Norsk fisk er etterspurt over hele verden og betales med historisk høye priser. Det gir store ringvirkninger for svært mange kystsamfunn og enorm verdiskaping for Norge.

Nylig ble det avholdt et seminar i Tromsø, hvor dekningen i fiskerimediene i alle fall gir inntrykk av at situasjonen er svartere enn natten i norsk fiskerinæring. Det er ikke riktig. Det går faktisk riktig godt.

Så vet vi at deler av industrien har utfordringer, mens andre deler av industrien leverer gode resultater. Engasjementet for å skape helårlige arbeidsplasser og for å utnytte villfiskressursen på best mulig måte, deler vi alle. Men utviklingen av næringen må bygge på den modellen som har brakt oss dit vi er i dag. Den bygger på tre viktige pilarer:

1. Prioritering av midler til ressurskartlegging, for å ha best mulig grunnlag for kvotefastsetting, både på arter vi forvalter alene og sammen med andre nasjoner.


2. Samspill mellom politiske og kommersielle mål, som bygger på strenge reguleringer og kommersielle vurderinger. Slik tar vi vare på ressursen, fordeler den rettferdig, gjør den tilgjengelig i åpne markeder til riktig pris. Det har gitt en subsidiefri fiskerinæring bygd på denne norske modellen.


3. Et utstrakt samarbeid mellom myndighetene og næringen, også i internasjonale forhandlinger, samt et godt samarbeid mellom de ulike aktørene innad i næringen, fra flåten via industrien til salgsleddet, for å sikre størst mulig verdiskapning og ringvirkninger, i små og store kystsamfunn langs norskekysten.

Havressursloven, deltakerloven og fiskesalgslagsloven har tjent norsk villfisknæring godt. Det er viktig og betryggende at brede politiske flertall på Stortinget med jevne mellomrom bekrefter at disse ligger fast, uavhengig av regjeringskonstellasjoner. Det er ikke et problem. Det er uttrykk for stabile, langsiktige og forutsigbare rammevilkår.

At deler av verdikjeden ikke er lønnsom nok, har mange årsaker. En av disse er kapasitet og struktur i industrileddet sett opp mot tilgang på råstoff. Andre årsaker er det høye norske kostnadsnivået og handelsbarrierer. Man løser ikke disse utfordringene ved å flytte lønnsomhet fra én del av næringen til en annen.

Skal vi utvikle verdens fremste villfisknæring videre, kreves det samarbeid tvers gjennom hele verdikjeden, ikke gjentatte angrep på fundamentale prinsipper og stadige tvistesaker.

Landets rundt 11 000 fiskere omsetter all sin fisk gjennom salgslagene. Norsk Villfisk er sammenslutningen av alle fiskesalgslagene i Norge, og vår oppgave er blant annet å sikre at omsetningen skjer gjennom ryddige og effektive markedsplasser, og at konkurransen foregår på like vilkår. Dette tjener også fiskeindustrien på land stort på.

Bærekraftig forvaltning av villfisken er hele grunnlaget for verdiskapningen, både i fiskeflåten og i resten av verdikjeden. Dokumentasjon av ressursuttaket er et av hovedformålene i fiskesalgslagsloven, og dette tar fiskesalgslagene på største alvor.

Skal vi utvikle verdens fremste villfisknæring videre, kreves det dialog og samarbeid mellom engasjerte parter i verdikjeden som respekterer hverandre og hverandres utgangspunkt.

Konkurransen står ikke mellom fiskerne og industrien på land. Nei, den står ute i markedene. Der må en samlet norsk sjømatnæring vinne verdensmesterskap hver eneste dag.

Det lykkes vi bare med om vi vil hverandre vel og gjør hverandre gode.

0
Feed